Northlaw Advisors

Vilka vi är

Grundarna av Northlaw är skickliga affärsjurister som har skolats vid ledande internationella advokatbyråer i Sverige och utomlands.

Vi erbjuder juridisk rådgivning i ett affärsorienterat och pragmatiskt format för entreprenörer, företagare och små till medelstora bolag. Vi har även startat, drivit och avyttrat bolag inom andra områden än juridik, något som har gett oss en fundamental förståelse och erfarenhet av de situationer våra klienter behöver råd om.

Vi är därmed också entreprenörer - både inom och utom juridiken.

Det är vår uppfattning och fasta övertygelse att den juridiska världen genomgår en stor förändring och att det är möjligt att leverera juridisk rådgivning på ett mer effektivt, affärsinriktat och lättillgängligt sätt som alternativ till de arbetsformer och normer som tillämpas vid de flesta stora traditionella advokatbyråer. Vi på Northlaw tillämpar därför inte bara en traditionell juridisk metod, utan även ett affärsorienterat tankesätt.

Vi är Team Northlaw.

Vad vi gör

Vi erbjuder juridisk rådgivning och biträder våra klienter inom samtliga traditionella affärsjuridiska områden, såsom:

Bolagsrättsliga frågor

Northlaw gillar start-ups och strävar efter att vara med våra klienter i alla steg i processen. Till exempel genom bildande och upprätthållande av bolag och bolagsdokumentation, tillhandahålla lagerbolag samt vid förhandling och upprättande av aktieägaravtal och annan bolags- och/eller ägardokumentation.

Finansiering

Finansiering är vitalt för alla företag. Oavsett om det är riskkapital, lån, aktieägartillskott eller andra finansieringsmetoder kan Northlaw hjälpa er i alla juridiska frågor som rör kapitalanskaffning.

Bolagsstyrning

Att ha ett välstyrt och välstrukturerat företag skapar förutsättningar för framgång. Northlaw ger både strategisk rådgivning om företagsstrukturer och praktiskt genomförande och implementering av sådana.

Regelefterlevnad

De finansiella marknaderna blir allt mer reglerade och regelefterlevnad måste numera finnas med på dagordningen för många olika typer av finansiella institutioner och företag. Northlaw erbjuder rådgivning i alla frågor som rör regelefterlevnad och agerar även extern compliance officer för vissa av våra klienter.

Kommersiella avtal

Vi är övertygade om att effektiva, verkställbara och skräddarsydda avtal med leverantörer, kunder, distributörer och andra parter utgör en hörnsten i alla företag. Northlaw strävar därför efter att förse våra klienter med en komplett kommersiell lösning i alla skeden av verksamheten.

Myndighetstillstånd

Den svenska finansmarknaden är strikt reglerad av olika tillsynsmyndigheter (bl.a. Finansinspektionen) vilka har omfattande regelverk för olika typer av finansiella verksamheter. Northlaw bistår bl.a. med att ansöka om tillstånd samt att upprätthålla och/eller uppgradera sådana tillstånd.

Fastighetsrätt

Kommersiella fastighetstransaktioner skiljer sig från andra transaktioner och kräver en unik uppsättning av kompetens och expertis. På Northlaw kan vi erbjuda denna expertis och kompetens till kunder som vill förvärva eller avyttra fastigheter.

Företagsförvärv (M&A)

Vi älskar företagstransaktioner. Därför strävar vi efter att skapa en sömlös tjänst där vi tillhandahåller rådgivning till våra klienter i hela M&A-processen. Från planering och strategiutveckling till att förbereda eller genomföra due diligence och till sist slutföra affären - Northlaw är med dig hela vägen.

Arbetsrätt

Northlaws arbetsrättsliga avdelning leds av Effie Kourlos (jur. kand.) som är specialiserad inom arbetsrätt och tillhandahåller rådgivning till såväl svenska som internationella företag och enskilda medarbetare.

Northlaw tillhandahåller högkvalitativ rådgivning inom alla aspekter av arbetsrätten, inklusive:

 • Uppsägningsavtal
 • Förhandling med fackföreningar
 • Arbetsrättsliga frågor vid företagsöverlåtelser
 • Omorganisering
 • Uppsägningar
 • Anställningsavtal
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Diskrimineringsfrågor
 • Skydd av affärshemligheter
 • Jämställdhetsplaner
 • Konkurrensklausuler
 • Immaterialrättsklausuler
 • Policys och bonusplaner
 • Tvistlösning

Team

Niklas Bergman

Northlaw AB
Partner/Notarius publicus

+46 (0) 8 408 90 001 +46 (0) 70 863 13 03

Ludvig Blomqvist

Northlaw AB
Partner/Biträdande notarius publicus

+46 (0) 8 408 90 007 +46 (0) 707 16 06 97

Effie Kourlos

Northlaw AB
Arbetsrättsspecialist/jur. kand.

+46 (0) 73 66 122 66

Agneta Bergman

Northlaw AB
Office Manager

+46 (0) 8 408 90 006 +46 (0) 708 42 06 50

Nyheter & Referenser